> schenken en nalaten > nalaten

Nalaten

Bij het opmaken van een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Een van de eerste zaken om over na te denken, is aan wie, en wat u wilt nalaten.

Wanneer u bij uw overlijden de ADS of een doopsgezinde gemeente wilt bevoordelen dient u dit vast te leggen in een testament, dat door een notaris is opgemaakt. Hiervoor kunt u contact opnemen met een notaris. Een vrijblijvend informatiegesprek van maximaal 0,5 uur bij een notaris is veelal kosteloos. Hetgeen een ANBI uit een nalatenschap verkrijgt is volledig vrij van elke belasting.

Algemene Doopsgezinde SociŽteit in uw testament
Door de ADS op te nemen in uw testament helpt u het doopsgezinde gedachtegoed in Nederland in stand te houden. Dat kan op gemeentelijk niveau; uw eigen doopsgezinde gemeente; het kan worden aangewend voor het in stand houden van predikantsplaatsen (het Mennofonds); of voor een door u zelf gekozen doel. Dan is een Fonds op naam de aangewezen oplossing.

Wat is een legaat?
Een legaat is een beschikking in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kan u bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan de ADS. Als u de ADS tot legataris in uw testament wilt benoemen is daarvoor de hulp van een notaris noodzakelijk. Wijzigingen aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Ook daarvoor moet u bij de notaris zijn.

Wat is een erfstelling?
Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van uw bezit dat door middel van het testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u de ADS in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor (een deel van) de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Speciale regeling belasting
Over nalatenschappen moet - boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag - belasting worden betaald. Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde van je nalatenschap. Echter, voor een goed doel zoals de ADS, door de overheid als zodanig aangemerkt (een Algemeen Nut beogende instelling, ANBI) , wordt geen belasting gerekend. U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die u nalaat daadwerkelijk bij de ADS komt.

Kan ik de ADS tot executeur testamentair benoemen?
De executeur vervult een belangrijke taak; het gaat immers om een zorgvuldige en waardige afhandeling van allerlei zaken die u dierbaar zijn. Om een paar voorbeelden te noemen: wie zorgt er straks voor mijn huisdieren? En wordt mijn huis wel voor een goede prijs verkocht? Komen mijn dierbare spullen uit de inboedel straks wel goed terecht? Wanneer u de ADS als enige erfgenaam benoemt, zijn we graag bereid om voor u als executeur op te treden. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn willen we de mogelijkheden graag eerst met u bespreken.

Wanneer u overweegt de ADS als executeur te benoemen stellen we het zeer op prijs als u daarover met ons contact opneemt. Dan hebben we de gelegenheid elkaar te leren kennen en de dingen die u belangrijk vindt met elkaar te bespreken.

Meer informatie/contact
Voor algemene vragen over nalaten kunt u ook terecht bij de Notaristelefoon. Deze is elke werkdag van 9.00 Ė 14.00 uur bereikbaar onder ( Ä 0,80 per minuut).

Voor specifieke vragen en nadere informatie over nalaten aan de ADS, een doopsgezinde gemeente of organisatie, of voor ondersteuning bij de realisatie hiervan, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de ADS: | info@ads.nl.

terug naar schenken/nalaten

 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl